Vàng - giải pháp đầu tư an toàn trong bối cảnh lo ngại khả năng Credit Suisse sụp đổ?

Ngoài ra, vi?c các chính ph? và ngân hàng trung ??ng can thi?p vào th? tr??ng tài chính c?ng ???c ?ánh giá là m?t bi?n pháp h?u hi?u nh?m tránh các r?i ro ti?m ?n. Chính ph? và ngân hàng trung ??ng v?i th? can thi?p b?ng bí quy?t t?ng m?c lãi su?t ho?c cung c?p thêm dòng ti?n ?? duy trì tính thanh kho?n c?a th? tr??ng.Trong

read more